Deze Privacy Policy is van toepassing bij elke raadpleging van de website of APP: https://www.zucsu.com

Alvorens de website en/of APP van ZUCSU te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen.

 1. Draagwijdte en doel van deze privacy policy
   1. Algemeen beleid inzake privacybescherming – Voor ZUCSU is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. ZUCSU beschouwt de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens van haar klanten en van de gebruikers van haar diensten en producten als heel belangrijk. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.
   2. Toepassingsgebied van deze policy – Deze policy inzake bescherming van persoonsgegevens beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de ZUCSU websites verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de gebruikersvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.
   3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking – BV Dr. Pelckmans M.C. (ZUCSU New) is een vennootschap ingeschreven in België, in het RPR Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW: 045654863 en hoofdzetel te B-2500 Lier, Fred.Peltzerstraat 65 ZUCSU is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de ZUCSU-website en APP.
   4. Wijzigingen – We kunnen deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wanneer ZUCSU wijzigingen aanbrengt in deze privacy policy, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast. De website ZUCSU vormt zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan ZUCSU.com – behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding en in het geval van merken die aan derden toebehoren – de auteursrechten en de productierechten bezit.

  De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

  Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van ZUCSU is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

  De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

  Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

 2. Verwerking van persoonsgegevens door ZUCSU!
  1. Personen van wie gegevens worden verzameld – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de personen die een account aanmaken aan de hand van elektronische formulieren en die deze privacy policy lezen en aanvaarden , en de gebruikers die de Zucsu website en APP gebruiken.Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de materie kan geen garantie worden gegeven betreffende de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wordt alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen afgewezen.
  2. Aard van verzamelde gegevens – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:
   – gegevens die jij of de gebruikers rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van registratie op de ZUCSU sites zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts .- gegevens die volgen uit het gebruik van de ZUCSU-website en APP, zoals waar wanneer en via welke browser en toestel de ZUCSU websites worden geraadpleegd.
  3. Doeleinden van de gegevensverwerking – Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van de ZUCSU website en APP. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:- doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van de ZUCSU-website en APP;- klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan een gebruikersaccount;- faciliteren van alle communicatie tussen jou en ZUCSU;- monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;– personaliseren van reclame voor producten en diensten.
  4. Bewaring van gegevens – Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze commerciële relatie met jou en gebruikers. Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  5. Verstrekking van gegevens aan derden – Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of de verkoop van (een deel van) ZUCSU aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. Verder kunnen we je gegevens en die van de gebruikers mits jouw toestemming verstrekken aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij of ZUCSU je berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien je dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan je ZUCSU en/of die partij daarvan op de hoogte brengen en zal jouw beslissing door ZUCSU en/of die derde partij gerespecteerd worden. Wanneer je met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we je kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de ZUCSU websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
  6. Opslag van gegevens buiten de Europese Unie – Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.
  7. Beveiliging van gegevens – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de ZUCSU -websites persoonsgegevens verstrekken.
 3. Marketing door ZUCSU
  1. APP– ZUCSU biedt een APP aan, waarop jij en/of de gebruikers zich kunnen inschrijven. Op de APP staan onder andere actualiteiten omtrent restaurants, evenementen, nieuws en nieuwe diensten waarmee ZUCSU geïnteresseerden wil informeren. Jouw e-mailadres en/of dat van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op APP toegevoegd. Iedere APP bevat een link waarmee jij en/of de gebruiker zich kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief is in handen van ZUCSU. Mits jouw toestemming kunnen jouw abonneegegevens en die van de gebruiker aan derden worden verstrekt.
  2. Direct marketing – ZUCSU kan jou en gebruikers mits jouw toestemming gepersonaliseerde reclame sturen op basis van identificatiegegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers verjaardagswensen te sturen) en gebruiksgegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers aanbevelingen te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten).
 4. Gebruik van cookies door ZUCSU!
  1. ZUCSU maakt momenteel geen gebruik van cookies
 5. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens
   1. Rechten van jou en gebruikers – In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.
    Je kunt zelf persoonsgegevens die op jou of op de gebruikers betrekking hebben beheren, onder meer via inzage, wijziging of verwijdering ervan.
   2. Uitoefening van deze rechten –Alle vragen over onze privacy policy of vragen omtrent verwijdering/wijziging van gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten dienen uitsluitend via de info service te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.
   3. Veiligheid
    De websitehouder besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.De websitehouder respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.en de Europese General Data Pprotection Regulation.(25 mei 2018)
    De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. De websitehouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

  Contactgevens: Zucsu, info@zucsu.com. Fred. Peltzerstraat 65, Lier

 6. Diverse bepalingen
  1. Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht.
  2. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.
  3. Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.
  4. Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de ZUCSU websites zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.Aangezien de verschillende restaurants die op de site staan niet de eigendom zijn van ZUCSU, exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van ZUCSU. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. ZUCSU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.
 7. Beperking van de aansprakelijkheid
   1. We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. ZUCSU kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

  Documenten die afkomstig zijn van de site ZUCSU.com mogen enkel ter informatie voor privé-gebruik worden benut. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en in het bijzonder de volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mail, sms, mms, wap,… of op een website, extranet, intranet,…

  ZUCSU geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

  ZUCSU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site ZUCSU.com door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

  Geen enkel nadeel zoals – zonder uitputtend te zijn – schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan ZUCSU, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege ZUCSU.

  ZUCSU weigert elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.